lunes, 23 de septiembre de 2013

Pleno ordinario de setembro de 2013: taxa de matrimonios civís e diversos rogos, mocións e preguntas.


Convócase pleno ordinario do Concello de Sober para o 26 de setembro de 2013 (xoves) ás 20 horas cos seguintes puntos na ORDE DO DÍA, que pasamos a explicar.

1º - Aprobouse a acta anterior por unanimidade.
2º - Deuse conta dos decretos da alcaldía dende a última sesión.
Entre estes:
- convenio coa Consellería de Medio Ambiente para adecuación e integración paisaxística dos miradoiros.
- solicitude de subvención para actividades da mocidade.
- adxudicación da obra da 1ª fase da urbanización da Travesía de Belán.
- adxudicación de obras de renovación de instalacións de iluminación exterior.
- licencia de apertura de tanatorio.

3º - Aprobáronse os festivos locais para o ano 2014, cos votos a favor do PP e a abstención da oposición.
- Romaría de Cadeiras: 8/9/2014
- Festas de Sober: 22/9/2014

4º - Deuse conta ao Pleno do informe de Execución do orzamento (2º trimestre).

5º - Modificación de crédito: suplemento de crédito por maiores ingresos para amortización de préstamo. Só o PP votou a favor.
Os maiores ingresos por recollida de lixo e licencias de obras trasladaranse á partida destinada a amortización de créditos, seguindo as directrices da "troika" de utilizar o superávit non financeiro para amortizar a débeda cos bancos.
Son en total 31.194,14 €.
6º - Conta Xeral de 2012. Só o PP votou a favor.

7º - Aprobación inicial da ordenanza fiscal da taxa pola celebración de matrimonios civís, que se aprobou por unanimidade.

Pola alcaldía, proponse: 

* Por cada matrimonio no que alomenos un dos contraíntes figure inscrito no padrón municipal de Sober, a taxa será de 50 euros.
* Por cada matrimonio no que ningún dos contraíntes figure inscrito no padrón
municipal de Sober, a taxa será de 100 euros.

Paula Vázquez Verao formulou unhas modificacións na ordenanza que foron aceptadas:
- corrixirase a linguaxe e redactarase con linguaxe inclusiva: "persoas constraíntes" por "os contraíntes".
- estabelecerase unha cota reducida ou exención para persoas con rendas baixas (farase previo informe dos servizos sociais).
- indicarase que para acollerse á taxa de empadroad*s, a persoa deberá figurar inscrita polo menos cun ano de antelación.
OUTROS ASUNTOS

* Aceptouse por unanimidade iniciar os trámites declaración de Sober como municipio de interese turístico.
- MOCIÓNS PRESENTADAS POR PAULA VÁZQUEZ VERAO

* Anova pide un recoñecemento explícito ás vítimas mortais do franquismo en Sober. Ver aquí. A moción foi aprobada. Ver aquí.
- ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADAS POR PAULA VÁZQUEZ VERAO

* Que tipo de contrato teñen as persoas traballadoras contra os incendios no Concello de Sober?
A pregunta vén motivada pola volta á contratación de persoal anti-incendios polos concellos, feito criticado polos sectores profesionais da loita contra os lumes, polo risco de desprofesionalización, descoordinación e sistema caciquil de contratación.

* Sobre as realizacións e condicións de traballo da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Sober.
Segundo o convenio entre as entidades locais e a Consellería de Medio Rural que estabelece o PLADIGA, os traballos destas brigadas “consistirán en actuacións manuais en vías e camiños forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión de biomasa mediante roza, rareo e eliminación de restos, cun mínimo de 5 has nos tres meses de operatividade da brigada ou a súa parte proporcional... As brigadas colaborarán prioritariamente con respecto a outros traballos na defensa contra os incendios forestais integrándose no dispositivo do Distrito Forestal onde se sitúe o concello...” Así, Paula Vázquez Verao preguntou:

Cales foron as actuacións máis importantes que se realizaron por parte da brigada municipal en materia de prevención este ano 2013?
Foi necesario que a brigada do Concello de Sober colaborase na defensa de incendios do noso Distrito Forestal?
Cales son as condicións laborais do persoal da brigada municipal? 

Respondeuse que a brigada comezou a traballar o 18 de xullo e rematou o 16 de outubro.
O horario é:
4 días de mañá - 2 de descanso
4 días de tarde - 2 de descanso
4 días de noite - 2 de descanso
O salario: 945 € brutos ao mes (peón) + 15 € (chófer) + 120 € (xefe de brigada)
Participaron incendios da comarca e en Sober as principais actividades foron as de desbroce.


* Que se considere prioritario un Centro de Día público en Sober. Ver aquí.

* Que se sinale o castro da Cividade, cun panel explicativo sobre o castro, situado a pouca distancia do miradoiro da Cividade, con moitas persoas que o visitan. 
A Alcaldía sinalou que se ía facer.

* - Sobre os servizos de Medicina e ATS no Centro de Terceira Idade de Sober.
Segundo a ORDE do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores, “garantirase a vixilancia e coidado da saúde dos residentes por persoal cualificado para esta función. Os centros cun número inferior a 40 prazas asistidas deberán contar coa presencia localizada de médico e ATS ou DUE durante as 24 horas. Aqueles cun número superior de prazas asistidas, ademais da presencia localizada do persoal médico, deberán contar coa presencia física do ATS ou DUE as 24 horas."
Conta a residencia da Terceira Idade de Sober cos requisitos esixidos en vixilancia e coidado da Saúde segundo as súas características?
O alcalde respondeu que a residencia é privada, pero que si conta cos requisitos esixidos, pois hai 50 persoas internas e delas son 35 as asistidas, polo tanto inferior a 40 prazas. Só hai dúas persoas facendo noites na residencia. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario